Disclaimer ©2017

Het onderstaande is van toepassing op de website www.SocialMediaGids.com. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Wij raden je aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Eigendomsrechten

Alle eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) www.SocialMediaGids.com, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Social Media Gids en/of haar licentiegevers, met uitzondering van informatie die door jezelf wordt ontsloten via www.SocialMediaGids.com.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Social Media Gids, is het je niet toegestaan om de inhoud van www.SocialMediaGids.com openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van www.SocialMediaGids.com en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht.

Informatie en communicatie

Social Media Gids besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Je aanvaardt dat www.SocialMediaGids.com alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op de website op het moment van gebruik (“as is basis”). Social Media Gids is te allen tijde bevoegd om de inhoud van www.SocialMediaGids.com aan te passen.

Social Media Gids is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Social Media Gids niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van www.SocialMediaGids.com of het onvermogen om www.SocialMediaGids.com te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

Social Media Gids garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaard geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Links naar websites van derden

www.SocialMediaGids.com kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Social Media Gids geen zeggenschap. Social Media Gids accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

Melding

Social Media Gids is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van www.SocialMediaGids.com. Social Media Gids is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

Social Media Gids behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Social Media Gids bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

Social Media Gids zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

Degene die de melding doet vrijwaart Social Media Gids tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Social Media Gids lijdt, nog zal kunnen lijden of die Social Media Gids dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Het maken van een melding kan via [email protected] waar in het onderwerpveld gekozen kan worden voor “Vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit”

Social Media Gids respecteert en beschermt de privacy van degene die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

Rechtskeuze en –bevoegdheid

Op deze disclaimer en het gebruik van www.SocialMediaGids.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van www.SocialMediaGids.com, kun je contact met onze klantenservice opnemen via [email protected]

©SocialMediaGids2017